Markus Leikola pohtimaan hyvitysmaksua

Hyvitysmaksujärjestelmän ratkaisuneuvottelijaksi on nimitetty Markus Leikola. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on käynnistänyt yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän uudistustyön.

Hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen sisältyy hallitusohjelmaan. Uudistetun järjestelmän soveltaminen on tarkoitus käynnistää vuoden 2013 alusta.

Ministeriön tiedotteen mukaan ”Uudistuksen tavoitteena on turvata entistä paremmin luovan alan toiminnan taloudellisia edellytyksiä nopean teknologisen kehityksen olosuhteissa. Tavoitteena on järjestelmä, joka olisi nykyistä paremmin ennakoitavissa, takaisi reilun hyvityksen tason tekijöille, turvaisi kaupan ja työpaikkojen säilymistä Suomessa ja olisi hallinnollisesti mahdollisimman kevyt. Lisäksi tavoitteena on järjestelmä, jonka kansalaiset voisivat kokea nykyistä oikeudenmukaisemmaksi.”

Leikola käy hankkeen toteuttamiseksi tarpeelliset sidosryhmäkeskustelut tavoitteena toimiva ratkaisumalli 9.5.2012 mennessä. Uudistuksen valmistelua varten muodostetaan hallituspuolueiden edustajista koostuva ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Jarmo Lindén.

OKM:ssä on aiemmin vuonna 2010 tehty selvitys yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän toimivuudesta, haasteista ja kehittämistarpeista. Vuonna 2011 Arne Wessberg selvitti ministeriön toimeksiannosta vaihtoehtoisia järjestelyjä laitemaksuun perustuvalle hyvitysmaksujärjestelmälle.

Hyvitysmaksu ja yksityinen kopiointi

Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulla hyvitetään tekijänoikeudella suojattujen teosten tekijöille ja muille oikeudenhaltijoille sitä, että teoksia ja suojattuja suorituksia kopioidaan yksityiseen käyttöön tekijänoikeuslaissa säädetyn rajoituksen nojalla.

Yksityisen kopioinnin hyvitys perustuu EU-lainsäädäntöön mutta sen toteutustapa on kansallisesti järjestettävissä. EU-direktiivin mukaan yksityistä kopiointi ei saa jäsenmaassa salli, ellei siitä järjestetä tekijöille kohtuullista hyvitystä (”fair compensation”).

Nykyisin hyvitys oikeudenhaltijoille kerätään tallennusalustoista ja -laitteista, joihin teos voidaan tallentaa ja joita merkittävässä määrin käytetään teoksen kappaleen valmistamiseen yksityiseen käyttöön. Valtioneuvoston asetuksella säädetään, mitkä laitteet kuuluvat yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun piiriin ja mikä on maksun suuruus.

Toimittajataustainen konsultti

Konsultti, kirjailija, fil. kand. Markus Leikola on kokenut luovan talouden, median, mediatalouden ja mediateknologian asiantuntija. Hän oli ensimmäisen suomalaisen monikanavaisen sisältötuo-tantoyhtiön A4 Median perustajia, ja on ollut mm. Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton toimi-tusjohtaja.

Hän on jäsenenä useissa luovan alan ammatillisissa yhdistyksissä ja mm. toimii asi-antuntijana AVEKin asiantuntijaraadissa, joka päättää OKM:n DigiDemo-tuotekehitystuen jaka-misesta digitaalisille sisällöille. Leikola on tehnyt viime vuosina lukuisia asiantuntijaselvityksiä julkishallinnolle.

Linkkejä:

Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän kehittämistarpeet. (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:11)

Selvitys: Yksityisestä kopioinnista maksettava hyvitysmaksu jaettavaksi viestintärahaston kautta

(Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 26.5.2011)