Hallitus esittää muutoksia tekijänoikeuslakiin

Hallitus esittää äänitteen suoja-ajan pidentämistä, orpoteos-pykälää, sopimuslisenssisäädöstä mediayhtiöiden arkistojen käytön edistämiseksi sekä täsmennystä lainauskorvauspykälään.

Hallitus esittää eduskunnalle useita uudistuksia tekijänoikeuslakiin. Monet niistä perustuvat EU-direktiiviehin tai viime vaalikaudella istuneen tekijänoikeustoimikunnan esityksiin.

Äänitteiden suoja-aika pitenee

Hallitus esittää tekijänoikeuslakiin tehtäväksi muutoksia, jotka ovat seurausta EU:n suoja-aikadirektiivin muutoksista. Äänitallenteiden ja niille tallennettujen musiikkiesitysten suoja-aika pitenee viidestäkymmenestä vuodesta seitsemäänkymmeneen vuoteen.

Muusikoiden suoja paranee myös muulla tavalla. Jos tuottaja ei tarjoa äänitettä myyntiin, kun tallentamisesta on kulunut 50 vuotta, muusikko voisi irtisanoa oikeuksien luovutusta koskevan sopimuksen, jolloin oikeudet palautuisivat muusikolle. Tuottajan tulisi lisäksi 50 vuoden jälkeen aina 70 vuoteen asti maksaa vuotuinen lisäkorvaus kertakorvauksella oikeutensa luovuttaneelle muusikolle.

Sanoitetun sävellysteoksen tekijänoikeuden laskemistapa yhtenäistetään EU:ssa. Suoja-aika lasketaan lainmuutoksen jälkeen viimeksi kuolleen sanoittajan tai säveltäjän kuolinvuodesta.

Mediyhtiöiden arkistojen käyttöä helpotetaan

Direktiivistä johtuvien muutosten lisäksi ehdotetaan säädettäväksi sopimuslisenssisäännös, joka helpottaa mediayhtöiden teettämien materiaalien uusiokäyttöä. Tämä perustuu viime vaalikaudella istuneen tekijänoikeustoimikunnan esitykseen.

Pykälä mahdollistaa sen, että televisio- ja radioyritys ja lehtikustantaja voisi sopia hyväksyttyjen tekijänoikeuksien yhteishallinnointijärjestöjen kanssa arkistoituun radio- ja televisio-ohjelmaan sekä lehteen sisältyvien teosten uudelleen käyttämisestä omassa toiminnassaan. Uudelleen käyttö kattaisi myös arkistoaineistojen välittämisen yleisölle internetissä.

Lisäksi lainauskorvauspykälää esitetään täsmennettäväksi: lainauskorvauksen edunsaajana voisi olla vain teoksen alkuperäinen tekijä taihänen perillisensä.

Orpoteos-direktiivi tuo muutoksia

Orpoteosten tiettyjä sallittuja käyttötarkoituksia koskevan direktiivin pohjalta ehdotetaan säädettäväksi laki orpoteosten käyttämisestä. Siinä säädettäisiin oikeudenhaltijoita koskevasta selvityksestä ja selvityksen tulosten kirjaamisesta sekä orpoteosten käyttämisestä.

Orpoteoksia olisivat esimerkiksi kirjat, sanomalehdet, äänitteet tai elokuvatallenteet, jotka ovat tekijänoikeuden alaisia mutta joiden kaikkia tekijöitä ja muita oikeudenhaltijoita ei tiedetä tai löydetä selvityksessä.

Lakia sovellettaisiin kirjastojen, museoiden, arkistojen ja koulutusorganisaatioiden kokoelmissa oleviin aineistoihin sekä julkisen palvelun televisio- ja radioyritysten tuottamiin aineistoihin, ja mainituissa laitoksissa tapahtuvaan käyttöön.

Orvoiksi todettuja aineistoja saataisiin mm. digitoida ja välittää yleisölle internetissä. Jos joku oikeudenhaltijoista tunnistetaan ja voidaan tavoittaa, aineiston käyttö edellyttää hänen lupaansa. Jos oikeudenhaltija tunnistetaan ja hänen olinpaikkansa selviää myöhemmin, tapahtuneesta käytöstä olisi maksettava hyvitys.

Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2013 ja orpoteosdirektiivistä aiheutuvat muutokset 29.10.2014 samaan aikaan orpoteosten käyttämisestä annettavan lain kanssa.